Súkromná základná škola

Európsky deň jazykov

Naša snahou je neustále skvalitňovanie a obohacovanie vzdelávania na našej škole. Preto sme sa od tohto školského roku rozhodli organizovať pre našich žiakov tzv. Tematické dni. Počas roka ich žiaci zažijú desaťkrát, vždy na konci mesiaca. Téma bude zakaždým iná a tomu sa budú prispôsobovať aj rôznorodé aktivity s deťmi …

Športový deň

Dňa 20.09.2021 žiaci I. stupňa absolvovali testovanie pohybových predpokladov. Aktivity boli pripravené na jednotlivých stanovištiach na školskom ihrisku a v telocvični. Na každom stanovišti žiaci vykonávali iné pohybové aktivity. Testovanie žiakov pozostávalo z disciplín: predklon v sede s dosahovaním opakovaná zostava s tyčou výdrž v zhybe nadhmatom skok do diaľky z miesta …

Dopravné ihrisko

V školskom klube detí sa pravidelne venujeme dopravnej výchove. V triedach sme sa rozprávali o pravidlách cestnej premávky, o dopravných značkách. Takto vyzbrojení vedomosťami sme si na školskom dvore, na našom dopravnom ihrisku vyskúšali to, čo sme sa dozvedeli a zopakovali si.

Otvorenie šk. roka 2021/2022

Po dvoch mesiacoch prázdnin deťom opäť začala škola. Otvorenie nového školského roka sa konalo pred budovou školy. Žiakov, rodičov a pedagógov privítali krátkymi príhovormi pani riaditeľky súkromných škôl. Žiakom popriali veľa síl do nového školského roku.

Predprvácke stretnutie

V sobotné dopoludnie 26.06.2021 privítali pani učiteľky a pani vychovávateľky na predprváckom stretnutí SZŠ svojich šikovných, budúcich prváčikov. Pripravili im zaujímavé úlohy, zábavné hry a pohybové aktivity. Želáme našim budúcim prváčikom krásne prázdniny a tešíme sa na Vás v budúcom školskom roku.

Dotkni sa knihy

V mesiaci jún sa zvedaví tretiaci zúčastnili besedy so známou spisovateľkou, autorkou kníh pre deti a mládež, Andreou Gregušovou. Pani spisovateľka predstavila žiakom jej novú knihu „Vincent“ a zároveň im prezradila, kde nachádza inšpiráciu pre svoju literárnu tvorbu. Príjemné stretnutie bolo prínosom nie len pre žiakov našej školy, ale aj pre samotnú pani …

Timravina studnička

Celoslovenské kolo v umeleckom prednese „Timravina studnička“ Podnietiť žiakov k objavovaniu krásy umeleckého slova a viesť ich k poznávaniu slovenskej literatúry, aj to je cieľom prípravy žiakov na súťaže v prednese. Naše dve žiačky, Natália Kolbányiová (3.B) a Sofia Lara Jankovičová (5.A) ukázali, že cit a lásku k hovorenému slovu v sebe už našli. Po veľmi úspešnom prezentovaní sa …

Deň ľudových zvykov a tradícií

Na známosť sa všetkým dáva jedna dôležitá správa. Na dvore v jednej Lučenskej škole zavial vietor času a všetci si prežili zvyky a tradície aké boli a stále sú. Ako sa kedysi deti hrávali, ako ľudia Fašiangy oslavovali, ako zimu Morenou vyháňali, ako máje stavali, ako chlapci dievčatá na Veľkú …