Súkromná základná škola

ZÁPIS DO 1.ROČNÍKA

Termín : apríl 2021

V školskom roku 2021/2022 otvárame DVE TRIEDY v 1. ročníku

Zápis vzhľadom na pandemickú situáciu prebieha:

alebo

  • FORMOU PAPIEROVEJ PRIHLÁŠKY

POKYNY K VYPĹŇANIU ONLINE PRIHLÁŠKY:

Po úspešnom vyplnení online prihlášky je potrebné si prihlášku vytlačiť a podpísanú oboma zákonnými zástupcami doručiť scanom na mailovú adresu: palesova@sgymlc.sk alebo poštou na adresu: Súkromná základná škola, Gemerská cesta 1, 984 01 Lučenec, prípadne k budove školy po predošlom telefonickom dohovore.

V prípade potreby môžete kontaktovať riaditeľku školy : PaedDr. Mária Pálešová – 0907309755

POKYNY K VYPĹŇANIU PAPIEROVEJ PRIHLÁŠKY:

Po vyplnení papierovej prihlášky je potrebné prihlášku podpísať oboma zákonnými zástupcami a doručiť ju scanom na mailovú adresu: palesova@sgymlc.sk alebo poštou na adresu: Súkromná základná škola, Gemerská cesta 1, 984 01 Lučenec, prípadne k budove školy po predošlom telefonickom dohovore.

DOPLŇUJÚCE TLAČIVÁ K ZÁPISU (vyplňte prosím len v prípade, ak sa Vás to týka):

SÚHLAS S KONANÍM ZASTUPUJÚCEHO RODIČA – vypĺňa a zasiela na školu rodič (zákonný zástupca) v prípade, že na online prihláške, resp. papierovej prihláške chýba jeho podpis.

ŽIADOSŤ O VÝNIMOČNÉ PRIJATIE DIEŤAŤA DO 1. ROČNÍKA – vypĺňa sa v prípade, že rodičia (zákonní zástupcovia) žiadajú o zaškolenie dieťaťa, ktoré k 31.08.2021 nedovŕši 6 rokov.

ŽIADOSŤ O POVOLENIE ŠTÚDIA MIMO ÚZEMIA SR – vypĺňa sa v prípade, ak si dieťa bude plniť povinnú školskú dochádzku v zahraničí a trvalý pobyt má na území SR