Súkromná základná škola

ZÁPIS DO 1.ROČNÍKA

Zápis do 1. ročníka sa koná v škole za účasti dieťaťa a zákonných zástupcov. Rodič predkladá rodný list dieťaťa, resp. jeho kópiu a preukáže sa občianskym preukazom. So zapísaním dieťaťa na základnú školu musia súhlasiť obaja zákonní zástupcovia. V prípade, že zápisu sa zúčastní len jeden zákonný zástupca a prihláška nebola vopred podaná a podpísaná oboma zákonnými zástupcami, je potrebné prísť na zápis s vyplneným tlačivom:

Súhlas s konaním zastupujúceho rodiča k zápisu do 1. ročníka

Prihláška do školy

Prihlášku nám môžete doručiť osobne, zaslať na email: palesova@sgymlc.sk alebo na adresu školy:

Súkromná základná škola

Gemerská cesta 1

984 01 Lučenec

BLIŽŠIE INFORMÁCIE K ZÁPISU A ŠTÚDIU NA NAŠEJ ŠKOLE:   počas celého školského roka u riaditeľky školy na t.č. 0907 309 755 alebo mailom: palesova@sgymlc.sk

Čo nás vystihuje?

 • veľký priestor pre prácu s deťmi
 • kvalitné vzdelávanie a výchova
 • systematický skríning žiakov s potenciálom pre rozšírené vzdelávanie
 • podpora a rozvoj KRITICKÉHO MYSLENIA žiakov
 • TEMATICKÉ DNI aj formou blokového vyučovania
 • Prírodoveda, Vlastiveda, Geografia vyučované aj po anglicky
 • druhý cudzí jazyk od 4. ročníka (nemecký a ruský jazyk)
 • príprava žiakov na štúdium na osemročné gymnázium
 • nižší počet žiakov v triedach a v školskom klube detí
 • voľnosť pri výbere žiakov (bez pridelenia školského obvodu)
 • esteticky upravené triedy s moderným vybavením
 • s umeleckou školou a gymnáziom v tej istej budove
 • školské rovnošaty