Súkromná základná škola

ZÁPIS DO 1.ROČNÍKA

Zápis do 1. ročníka sa koná v škole za účasti dieťaťa a zákonných zástupcov. Rodič predkladá rodný list dieťaťa, resp. jeho kópiu a preukáže sa občianskym preukazom. So zapísaním dieťaťa na základnú školu musia súhlasiť obaja zákonní zástupcovia. V prípade, že zápisu sa zúčastní len jeden zákonný zástupca a prihláška nebola vopred podaná a podpísaná oboma zákonnými zástupcami, je potrebné prísť na zápis s vyplneným tlačivom:

Prihláška do školy:

Prihlášku nám môžete doručiť osobne, zaslať na email: palesova@sgymlc.sk alebo na adresu školy:

Súkromná základná škola

Gemerská cesta 1

984 01 Lučenec

BLIŽŠIE INFORMÁCIE K ZÁPISU A ŠTÚDIU NA NAŠEJ ŠKOLE:   počas celého školského roka u riaditeľky školy na t.č. 0907 309 755 alebo mailom: palesova@sgymlc.sk

Ponúkame:

VEĽKÝ PRIESTOR PRE PRÁCU S DEŤMI

 • kvalitné vzdelávanie a výchova
 • systematická podpora a rozvoj KRITICKÉHO MYSLENIA u detí
 • tematické dni formou blokového vyučovania
 • rozšírené vyučovanie pre deti so všeobecným intelektovým nadaním
 • triedy s nižším počtom žiakov
 • esteticky upravené triedy s moderným vybavením
 • jedinečná rodinná atmosféra
 • voľnosť pri výbere žiakov (bez pridelenia školského obvodu)
 • anglický jazyk od 1. ročníka
 • Prírodoveda, Vlastiveda, Geografia vyučované aj po anglicky
 • druhý cudzí jazyk od 4. ročníka (na výber nemecký alebo ruský jazyk)
 • rodená hovoriaca ruského jazyka
 • pani vychovávateľka v každej triede (nespájanie oddelení v ŠKD)
 • so Súkromnou základnou umeleckou školou a Súkromným gymnáziom v tej istej budove
 • príprava žiakov na štúdium na osemročné gymnázium
 • školské rovnošaty
 • ročníkové školné 240 eur (20 eur mesačne)