Súkromná základná škola

Dokumenty školy

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAMŠKOLSKÝ PORIADOKZÁKLADNÉ DOKUMENTY ŠKOLYORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA
ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

ISCED 1

ISCED 2

Výchovný program ŠKD 2022-2026

ŠKOLSKÝ PORIADOK

Školský poriadok SZŠ 2022/2023

Školský poriadok ŠKD

ZÁKLADNÉ DOKUMENTY ŠKOLY

Plán práce školy 2022/2023

Interný predpis č.1/2022 pre postup hodnotenia a klasifikácie žiakov
Interný predpis 01-24

Hodnotiaca správa za školský rok 2022-2023

Interný predpis č. 02-2023 vydaný dňa1.11.2023

Interný predpis č. 01-2023 SZŠ o zmene školného

Interný predpis SZŠ 01-2022 – ŠKOLNÉ od 6.ročníka

Metodický pokyn na prideľovanie štipendia SZS od 2022-23

SZŠ Interný predpis č. 1 2018 ŠKOLNÉ
Organizačný poriadok SZŠ


Interná smernica o komunikačných štandardoch

Zriaďovacia listina SZŠ (str.1)
Zriaďovacia listina SZŠ (str.2)
Dodatok k zriaďovacej listine č.1
Dodatok k zriaďovacej listine č.2
Dodatok k zriaďovacej listine č.3
Dodatok k zriaďovacej listine č.4

Zaradenie ŠKD do siete škôl
Zaradenie SZŠ do siete škôl

ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA

Kalendár podujatí 2022/2023