Súkromná základná škola

Dokumenty školy

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAMŠKOLSKÝ PORIADOKZÁKLADNÉ DOKUMENTY ŠKOLYORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA
ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLSKÝ PORIADOK

Školský poriadok 2020

ZÁKLADNÉ DOKUMENTY ŠKOLY

Interný predpis na hodnotenie žiakov

SZŠ Interný predpis č. 1 2018 ŠKOLNÉ
Organizačný poriadok SZŠ


Interná smernica o komunikačných štandardoch

Zriaďovacia listina SZŠ (str.1)
Zriaďovacia listina SZŠ (str.2)
Dodatok k zriaďovacej listine č.1
Dodatok k zriaďovacej listine č.2
Dodatok k zriaďovacej listine č.3
Dodatok k zriaďovacej listine č.4
Štatút SZŠ
Zaradenie ŠKD do siete škôl
Zaradenie SZŠ do siete škôl

ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA