Súkromná základná škola

Dokumenty školy

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAMŠKOLSKÝ PORIADOKZÁKLADNÉ DOKUMENTY ŠKOLYORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA
ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

Inovovaný ŠkVP ISCED 1 2019
Inovovaný ŠkVP ISCED 2 2019

ŠKOLSKÝ PORIADOK

Školský poriadok 2020

ZÁKLADNÉ DOKUMENTY ŠKOLY

Interný predpis na hodnotenie žiakov


Plán práce školy 2019/2020

SZŠ Interný predpis č. 1 2018 ŠKOLNÉ
Organizačný poriadok SZŠ


Interná smernica o komunikačných štandardoch

Zriaďovacia listina SZŠ (str.1)
Zriaďovacia listina SZŠ (str.2)
Dodatok k zriaďovacej listine č.1
Dodatok k zriaďovacej listine č.2
Dodatok k zriaďovacej listine č.3
Dodatok k zriaďovacej listine č.4
Štatút SZŠ
Zaradenie ŠKD do siete škôl
Zaradenie SZŠ do siete škôl

ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA

Kalendár podujatí v školskom roku 2019/2020