Súkromná základná škola

O našej škole

Sme súkromnou školou so 16-ročnou tradíciou. Vytvárame triedy s nižším počtom žiakov, a tak má Vaše dieťa zabezpečený individuálny prístup a veľký priestor pre svoj osobný rozvoj.

Pod jednou strechou poskytujeme výchovu a vzdelávanie spoločne so Súkromnou základnou umeleckou školou a Súkromným gymnáziom. Školský klub detí, ako súčasť Súkromnej základnej školy, je k dispozícii denne od 6:30 h do 17:00 h a tak má Vaše dieťa dostatočný priestor pre sebarealizáciu a cielenú výchovu a vzdelávanie aj v popoludňajších hodinách.

V našej škole sú žiaci vzdelávaní a vychovávaní v rodinnej atmosfére. Pedagógovia pristupujú k žiakom a k svojej práci pozitívne, zodpovedne, u žiakov podporujú tvorivosť, priateľské vzťahy a slušné správanie. Sme otvorení vzájomnej spolupráci, Vaše názory sú pre nás dôležité. Žiakov pripravujeme pre ďalšie štúdium na našom Súkromnom gymnáziu.

Počas výchovno-vzdelávacieho procesu kladieme dôraz na rozvoj KRITICKÉHO MYSLENIA žiakov aj prostredníctvom TEMATICKÝCH DNÍ. Tieto dni sú pre žiakov vždy zaujímavé, veľmi aktívne a čo je podstatné,  žiaci sa naučia nad informáciami premýšľať, porovnávať ich, vyhodnocovať, spojiť si ich s vlastnou osobnou skúsenosťou a vytvoriť si a prezentovať svoj vlastný názor. Tematické dni realizujeme aj formou blokového vyučovania.

U žiakov podporujeme prezentačné a digitálne zručnosti.

Žiakom s potenciálom pre všeobecné intelektové nadanie a žiakom so všeobecným intelektovým nadaním zabezpečujeme rozšírené vzdelávanie v oblasti ich záujmu a potrieb. Pre tento účel využívame systematický skríning žiakov.

Počas školského roka sa žiaci tešia z rôznych školských akcií ako napríklad Zimné športovanie so SZŠ, karneval, Dobšinského rozprávková noc, škola v prírode, plavecký výcvik, Deň rodiny, školské výlety a exkurzie a Záhradná slávnosť súkromných škôl.  

Súčasťou školy sú: počítačová učebňa, jazyková učebňa, laboratóriá, veľká telocvičňa, školská jedáleň, knižnica, bufet, veľký vonkajší areál s ihriskami a parkovisko pre rodičov.

PREČO PRÁVE NAŠA ŠKOLA? 

 • kvalitné vzdelávanie a výchova v rodinnej atmosfére
 • nižší počet žiakov v triedach a v školskom klube detí
 • veľký priestor pre prácu so žiakmi
 • rozšírené vyučovanie s nadanými žiakmi
 • podpora a rozvoj KRITICKÉHO MYSLENIA žiakov
 • TEMATICKÉ DNI aj formou blokového vyučovania
 • anglický jazyk od 1. ročníka
 • metóda CLIL – Prírodoveda, Vlastiveda a Geografia aj po anglicky
 • druhý cudzí jazyk od 4. ročníka (nemecký/ruský)
 • esteticky upravené triedy s moderným vybavením
 • voľnosť pri výbere žiakov (bez prideleného školského obvodu)
 • školské rovnošaty
 • v tej istej budove so Súkromným gymnáziom a Súkromnou základnou umeleckou školou