Súkromná základná škola

O našej škole

Súkromná základná škola so sídlom na Gemerskej ulici č. 1 v Lučeneckej mestskej časti Opatová bude už čoskoro písať svoju  15 ročnú históriu. Pod jednou strechou vychováva, vzdeláva a podporuje v záujmovej činnosti žiakov spoločne so svojimi sesterskými školami Súkromným gymnáziom a Súkromnou základnou umeleckou školou. Zriaďovateľom škôl je pán Branislav Becher.

Súkromná základná škola je neplnoorganizovaná základná škola, čo znamená, že ponúka štúdium pre žiakov 1. až 6. ročníka. Žiaci 5. ročníka sú intenzívne pripravovaní na úspešné zvládnutie prijímacích skúšok na osemročné gymnáziá.

Škola sa vyznačuje rodinnou atmosférou. Predstavy a požiadavky rodičov sú dôležité, s rodičmi sa veľa komunikuje, spolupracuje a stávajú sa súčasťou diania školy. Pedagógovia pristupujú k deťom a k svojej práci pozitívne, zodpovedne, u detí podporujú tvorivosť, priateľské vzťahy a slušné správanie.  Každé dieťa sa môže cítiť v škole šťastne a rozvíjať svoj potenciál.

Súčasťou školy je školský klub detí s dennou prevádzkou od 6:30 h do 17:00 h. V školskom klube detí má každá trieda svojho vychovávateľa. O deti je tak postarané celý deň. Dopoludnia majú vyučovanie a popoludní sa venujú rôznym oblastiam v rámci školského klubu detí. V ponuke je tiež návšteva rôznych krúžkov, ktoré Súkromná základná škola ponúka. Súčasťou školy sú aj školské rovnošaty.

Žiaci navštevujúci Súkromnú základnú školu sú úspešní v recitačných, matematických, výtvarných či iných súťažiach. V recitačných súťažiach obsadzujeme prvé miesta v celoslovenských kolách.

Výborné výsledky dosahuje škola v celoslovenskom meraní vedomostí  žiakov 5. ročníka základných škôl v predmetoch Slovenský jazyk a Matematika, známom pod názvom T5 alebo monitor. Žiaci Súkromnej základnej školy každoročne dosahujú v priemere o 16% lepšie výsledky ako je celoslovenský priemer.