Súkromná základná škola

Ponúkame

 • kvalitné vzdelávanie
 • triedy s nižším počtom žiakov
 • esteticky upravené triedy s moderným vybavením
 • jedinečnú rodinnú atmosféru
 • vyučovanie s anglickým lektorom
 • anglický jazyk od 1. ročníka
 • prepojenie anglického jazyka s iným predmetom od 3. ročníka (metóda CLIL)
 • druhý cudzí jazyk od 4. ročníka (na výber nemecký a ruský jazyk)
 • prípravu žiakov na štúdium na osemročnom gymnáziu
 • možnosť navštevovania Súkromnej základnej umeleckej školy v tej istej budove (tanečný, výtvarný, hudobný, literárno-dramatický odbor)
 • logopedickú starostlivosť
 • rozmanitú činnosť v školskom klube detí počas celého roka
 • nespájanie oddelení v školskom klube detí, t. j. každá trieda má svojho vychovávateľa
 • záujmové krúžky rôzneho zamerania (šachový, tvorivý, počítačový, zdravotnícky, športový, relaxačný, …)
 • nezabudnuteľné zážitky zo školských akcií, výletov, exkurzií, plaveckého výcviku, či školy v prírode
 • ročníkové školné 240,- eur (20,- eur mesačne)

Je toho ešte oveľa viac, podstatné však je:

Malé triedne kolektívy = veľký priestor pre prácu s deťmi