Súkromná základná škola

Ponúkame

 VEĽKÝ PRIESTOR PRE PRÁCU S DEŤMI

 • kvalitné vzdelávanie a výchova
 • systematická podpora a rozvoj KRITICKÉHO MYSLENIA u detí
 • tematické dni formou blokového vyučovania
 • rozšírené vyučovanie pre deti so všeobecným intelektovým nadaním
 • triedy s nižším počtom žiakov
 • esteticky upravené triedy s moderným vybavením
 • jedinečná rodinná atmosféra
 • voľnosť pri výbere žiakov (bez prideleného školského obvodu)
 • anglický jazyk od 1. ročníka
 • Prírodoveda, Vlastiveda, Geografia vyučované aj po anglicky
 • druhý cudzí jazyk od 4. ročníka (na výber nemecký alebo ruský jazyk)
 • rodená hovoriaca ruského jazyka
 • pani vychovávateľka v každej triede (nespájanie oddelení v ŠKD)
 • so Súkromnou základnou umeleckou školou a Súkromným gymnáziom v tej istej budove
 • príprava žiakov na štúdium na osemročné gymnázium
 • školské rovnošaty
 • ročníkové školné 240 eur (20 eur mesačne)
 • záujmové krúžky rôzneho zamerania (šachový, tvorivý, počítačový, zdravotnícky, športový, relaxačný, …)
 • nezabudnuteľné zážitky zo školských akcií, výletov, exkurzií, plaveckého výcviku, či školy v prírode

Je toho ešte oveľa viac, podstatné však je:

Malé triedne kolektívy = veľký priestor pre prácu s deťmi