Dôležitý oznam

Milí rodičia, na základe podnetu dvoch rodičov žiakov SZŠ podaného na RÚVZ v Lučenci a následnom usmernení zo strany RÚVZ dochádza k dôležitej organizačnej zmene: S platnosťou od 9.2.2021 až do odvolania platí prísny zákaz vstupu nepovolaných osôb do vnútorných aj vonkajších priestorov Súkromných škôl v Lučenci. Do budovy ako …

CPPPaP v Lučenci

Tím odborných zamestnancov CPPPaP v Lučenci zabezpečuje odborné služby dištančne. Zamestnanci pracujú formou home office v čase od 7.00 do 15.00h. V tomto čase sú k dispozícii pre klientov, zákonných zástupcov a odborných zamestnancov školy. Konzultácie sa týkajú týchto oblastí: krízová intervencia zameraná na situáciu, ktorá na Slovensku nastala zvládanie …

Nebuď otrok drog !

V našej škole okrem odovzdávania vedomostí žiakom a ich výchovy dbáme aj na to, aby sa ich osobnosť formovala správnym smerom a viedli zdravý životný štýl. Našou snahou je predovšetkým chrániť zdravie detí a naučiť žiakov zodpovednosti o vlastné zdravie. Preto nedovolíme, aby sa nechali zlákať rôznymi nástrahami dnešnej spoločnosti, …

Milí rodičia a žiaci,

radi by sme sa Vám poďakovali za prejavenú dôveru v uplynulom náročnom roku a zároveň si dovoľujeme Vás informovať, že vedenie Súkromných škôl v Lučenci vyvinie maximálne úsilie pre otvorenie brán našich škôl žiakom a študentom hneď, ako to bude možné po skončení vianočných prázdnin v zmysle platnej legislatívy Slovenskej …